top of page

Prognoz

Tanı anındaki laboratuvar ve klinik veriler SM hastalığının seyri hakkında genellikle yol gösterici olmaktadır. Avrupa Mastositoz Grubu (European Competence Network on Mastocytosis (ECNM)) tarafından çeşitli prognostik özellikler tanımlanmıştır. SM alt gruplarına göre bakıldığında ASM hastalarında toplam sağkalım (TS) 41 ay; HMİ-SM hastalarında 24 ay ve MHL hastalarında 2 ay olarak bildirilmiştir. HMİ-SM hastalarında altta yatan hematolojik malignitelere göre değerlendirildiğinde ise beklenen üzere AML ilişkili SM hastalarında TS, MPN ilişkili SM hastalarına göre daha kısadır (26). Mutasyona göre uyarlanmış risk modellemesinde (Mutation-adjusted risk score (MARS)) yaş, anemi, trombositopeni varlığı, ALP yüksekliği ve ASXL, SRSF2, RUNX1 gibi mutasyonların varlığına göre TS ve lösemik progresyon riski hesaplanır. Mayo Klinik risk skorlamasında ise; yaş, yaş ve cinsiyete göre uyarlanmış anemi varlığı, ALP yüksekliği, yavaş seyirli ya da ilerlemiş SM varlığı değerlendirilerek risk hesaplaması yapılmaktadır. Özetle; SM hastalarında sitopeni varlığı, ALP yüksekliği, ileri yaş ve SM alt gruplarından ASM, HMİ-SM ve MCL olması ve ASXL, RUNX1 gibi yüksek riskli mutasyonların varlığı olumsuz prognostik özelliklerdir.

bottom of page